Intelsat 17 Satellite

Intelsat 17 Frequency LNB C Band TV Channels list

Intelsat 17 Frequency LNB KU Band TV Channels list

Intelsat 17 66.0° East Channels list

Intelsat 17 Strong TP

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Frequency

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB C band frequencies list

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

3841 L

22500 3/4

-

-

DVB-S2/8PSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29

Intelsat-17-Strong-TP

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Sony Entertainment TV

3845
H

30000
3/4

8PSK

8PSK

DVB-S2/8PSK
MPEG-4
PowerVu

-

SET Internanional

3845
H

30000
3/4

2
202

1260

-

1220 Hin
1222

SET Middle East

3845
H

30000
3/4

5

1560

-

1520 Hin
1522

Max Internanional

3845
H

30000
3/4

6
66

1660

-

1620 Hin
1622

SAB TV Internanional

3845
H

30000
3/4

9

910

-

900 Hin
902

Max Middle East

3845
H

30000
3/4

10

1010

-

100%0 Hin
100%2

Sony Six HD

3845
H

30000
3/4

50

2110

MPEG-4/HD

2100% Hin 
2101 
2102

SET Asia HD

3845
H

30000
3/4

51

2210

MPEG-4/HD

2200 Hin 
2201

Sony Pix HD

3845
H

30000
3/4

52

2310

MPEG-4/HD

2300 Eng 
2301 Eng 
2302 Tam
2303 Tel

AXN South Asia HD

3845
H

30000
3/4

53

2410

MPEG-4/HD

2400 Eng 
2401 Eng

Sony Max HD

3845
H

30000
3/4

54
104
154

2510

MPEG-4/HD

2500 Hin 
2501 Hin 
2503 Tam
2504 Tel

Sony ESPN HD

3845
H

30000
3/4

155

2610

MPEG-4/HD

2600 Eng 
2601 Eng 
2602
2603

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Tata Communications

3845
V

28800
5/6

8PSK

8PSK

DVB-S2/8PSK
MPEG-2
MPEG-4

-

Kalaignar TV

3845
V

28800
5/6

1

4102

-

4103 Tam

Kalaignar Seithigal

3845
V

28800
5/6

2

4201

-

4202 Tam

Isai Aruvi

3845
V

28800
5/6

3

4302

-

4303 Tam

Sirippoli

3845
V

28800
5/6

4

4402

-

4403 Tam

Chithiram TV

3845
V

28800
5/6

5

4501

-

4502 Tam

Kalaignar Murasu TV

3845
V

28800
5/6

6

4601

-

4602 Tam

Vendhar TV

3845
V

28800
5/6

11

5101

-

5102 Tam

Sairam TV

3845
V

28800
5/6

12

5201

-

5202 Tam

News 7 Tamil

3845
V

28800
5/6

13

1301

-

1302 Tam

Ayush TV

3845
V

28800
5/6

14

5401

-

5402

MK Tunes

3845
V

28800
5/6

15

5501

-

5502 Tam

MK Six

3845
V

28800
5/6

16

5601

-

5602 Tam

SAI TV

3845
V

28800
5/6

17

5701

-

5702 Tam

Hindu Dharmam

3845
V

28800
5/6

18

5801

-

5802 Tam

Cauvery News Television

3845
V

28800
5/6

19

5901

-

5902 Tam

TV5 Kannada

3845
V

28800
5/6

20

6001

-

6002 Kan

Malai Murasu TV

3845
V

28800
5/6

21

6101

-

6102 Tam

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Indiasign

3876
H

14300
3/4

8PSK

8PSK

DVB-S2/8PSK
MPEG-4

-

CVR News English

3876
H

14300
3/4

1

201

-

301 Eng

CVR OM Spiritual

3876
H

14300
3/4

2

202

-

302 Tel

Tollywood

3876
H

14300
3/4

3

203

-

303 Tel

RTV

3876
H

14300
3/4

4

204

-

304

Sigaram TV

3876
H

14300
3/4

5

205

-

305 Tam

Orange

3876
H

14300
3/4

6

206

-

306 Ben

Archana

3876
H

14300
3/4

7

207

-

307 Tel

YOne TV (Voice of Truth)

3876
H

14300
3/4

8

208

-

308 Tel

Satkar TV

3876
H

14300
3/4

9

209

 

309

Shopping Zone

3876
H

14300
3/4

10

210

-

310

RVS TV

3876
H

14300
3/4

12

212

-

312

Swara Sagar

3876
H

14300
3/4

13

213

-

313 Tel

No.1 News

3876
H

14300
3/4

14

214

-

314 Tel

Music Zone

3876
H

14300
3/4

15

215

-

315 Tam

News India 24x7

3876
H

14300
3/4

16

216

-

316 Hin

Khoj India

3876
H

14300
3/4

17

217

-

317 Eng

Gyana Yogi Telugu

3876
H

14300
3/4

18

218

-

318 Tel

Shop 5

3876
H

14300
3/4

19

219

-

319

Power of God TV

3876
H

14300
3/4

20

220

-

320

Mangalam TV

3876
H

14300
3/4

21

221

-

321 Mal

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Sun Network

3885
V

30000
3/4

8PSK

8PSK

DVB-S2/8PSK
MPEG-4
Irdeto2

-

Sun TV

3885
V

30000
3/4

100%

4448

-

4384 Tam

KTV India

3885
V

30000
3/4

101

37

-

36 Tam

Sun News

3885
V

30000
3/4

102

40

-

39 Tam

Sun Music

3885
V

30000
3/4

103

43

-

42 Tam

Gemini TV

3885
V

30000
3/4

104

46

-

45 Tel

Gemini Movies

3885
V

30000
3/4

105

49

-

48 Tel

Gemini Comedy

3885
V

30000
3/4

106

52

-

51 Tel

Udaya TV

3885
V

30000
3/4

107

55

-

54 Kan

Udaya Movies

3885
V

30000
3/4

108

58

-

57 Kan

Surya TV HD

3885
V

30000
3/4

109
MPEG-4/HD

61

-

60 Mal

Surya TV

3885
V

30000
3/4

110

64

-

63 Mal

Chutti TV

3885
V

30000
3/4

111

67

-

62 Tam

Kochu TV

3885
V

30000
3/4

112

70

-

69 Mal

Gemini Music

3885
V

30000
3/4

113

73

-

72 Tel

Surya Movies

3885
V

30000
3/4

114

33

-

32 Mal

Gemini Music HD

3885
V

30000
3/4

115
MPEG-4/HD

44

-

41 Tel

Gemini Movies HD

3885
V

30000
3/4

116
MPEG-4/HD

53

-

50 Tel

Udaya TV HD

3885
V

30000
3/4

117
MPEG-4/HD

65

-

59 Kan

Gemini News

3885
V

30000
3/4

118

71

-

68 Tel

Udaya News

3885
V

30000
3/4

119

77

-

76 Kan

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Indiasign

3894
H

13840
5/6

8PSK

8PSK

DVB-S2/8PSK
MPEG-4

-

HMTV

3894
H

13840
5/6

1

201

-

301

R TV (Mahuaa Plus)

3894
H

13840
5/6

2

202

-

302

Aradana TV

3894
H

13840
5/6

3

203

-

303 Hin

Rakshana TV

3894
H

13840
5/6

4

204

-

304

T News

3894
H

13840
5/6

5

205

-

305 Tel

Indiasign info card

3894
H

13840
5/6

6

206

-

306 Tam

MBC TV India

3894
H

13840
5/6

7

207

-

307 Ori

Calvary TV

3894
H

13840
5/6

8

208

-

308 Tel

Prarthana Bhawan TV

3894
H

13840
5/6

9

209

-

309

7S Music

3894
H

13840
5/6

10

210

-

310 Tam

ABN Andhra Jyothi

3894
H

13840
5/6

11

211

-

311 Tel

Shiva Shakthi Sai TV

3894
H

13840
5/6

12

212

-

312

V6 News

3894
H

13840
5/6

13

213

-

313 Tel

CVR News

3894
H

13840
5/6

14

214

-

314 Tel

RM TV (Rujumargam TV)

3894
H

13840
5/6

15

215

-

315 Tel

Indiasign info card

3894
H

13840
5/6

16

216

-

316

CVR Health

3894
H

13840
5/6

17

217

-

317 Tel

INews

3894
H

13840
5/6

18

218

-

318 Tel

10TV

3894
H

13840
5/6

19

219

-

319 Tel

V6 Entertainment

3894
H

13840
5/6

20

220

-

320 Tel

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

NDTV

3914
H

11200
3/4

8PSK

8PSK

DVB-S2/8PSK
MPEG-4  
Irdeto2

-

NDTV 24x7

3914
H

11200
3/4

1

1160

-

1120 Eng
1140 Hin

NDTV India

3914
H

11200
3/4

2

1260

-

1220 Hin
1240

NDTV Profit

3914
H

11200
3/4

3

1360

-

1320 Eng
3140

NDTV Good Times

3914
H

11200
3/4

4

1460

-

1420 Hin
1440
1470
1480

test card 1

3914
H

11200
3/4

5

1560

-

1520

test card 2

3914
H

11200
3/4

6

1660

-

1620
1640

test card 3

3914
H

11200
3/4

7

1760

-

1720

test card 4

3914
H

11200
3/4

8

1860

-

1820
1840
1870
1880

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Sun Network

3925
V

30000
3/4

8PSK

8PSK

DVB-S2/8PSK
MPEG-4 Irdeto2

 

Kushi TV

3925
V

30000
3/4

1

54

-

53 Tel

Udaya Music

3925
V

30000
3/4

2

33

-

32 Kan

Chintu TV

3925
V

30000
3/4

3

66

-

65 Kan

Adithya TV

3925
V

30000
3/4

4

69

-

68 Kan

Udaya Comedy

3925
V

30000
3/4

5

36

-

35 Kan

Surya Comedy

3925
V

30000
3/4

6

48

-

47

Surya Music

3925
V

30000
3/4

7

42

-

41 Mal

Sun Life

3925
V

30000
3/4

8

51

-

50 Tam

Gemini Life

3925
V

30000
3/4

9

63

-

62 Tel

Sun TV HD

3925
V

30000
3/4

10

39

MPEG-4/HD

38 Tam

KTV HD

3925
V

30000
3/4

11

57

MPEG-4/HD

56 Tam

Sun Music HD

3925
V

30000
3/4

12

45

MPEG-4/HD

44 Tam

Gemini TV HD

3925
V

30000
3/4

13

60

MPEG-4/HD

59 Tel

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Bharti Teleport

3932
H

18330
2/3

8PSK

8PSK

DVB-S2/8PSK
MPEG-4

-

Peppers TV

3932
H

18330
2/3

1400

3002

-

3003 Eng

test card

3932
H

18330
2/3

1401

3012

-

3013 Hin

Saral Jeevan

3932
H

18330
2/3

1402

3022

-

3023 Kan

HBN India

3932
H

18330
2/3

1403

3032

-

3033 Hin
3034 Tam
3035 Mal
3036 Tel

Yo TV India

3932
H

18330
2/3

1404

3042

-

3043

Maha Mazza

3932
H

18330
2/3

1405

3052

-

3053 Hin

Onkar Only Truth TV

3932
H

18330
2/3

1406

3062

-

3063 Ben

Total Haryana

3932
H

18330
2/3

1407

3072

-

3073

Chardikla Time TV

3932
H

18330
2/3

1408

3082

-

3083 Pan

test card

3932
H

18330
2/3

1409

3092

-

3093

test card

3932
H

18330
2/3

1410

3102

-

3103

Service 12 test card

3932
H

18330
2/3

1411

3112

-

3113

Service 13 test card

3932
H

18330
2/3

1412

3122

-

3123

Service 14 test card

3932
H

18330
2/3

1413

3132

-

3133

Service 15 test card

3932
H

18330
2/3

1414

3142

-

3143

Service 16 test card

3932
H

18330
2/3

1415

3152

-

3153

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

-

4024
H

14400
2/3

8PSK

8PSK

DVB-S2/8PSK
MPEG-4
VideoGuard

-

ATR TV

4024
H

14400
2/3

-

221

-

321 Mal

Asianet

4024
H

14400
2/3

1901

701

-

721 Mal
731 Efi

Asianet Plus

4024
H

14400
2/3

1905

702

-

722 Mal

Asianet Suvarna

4024
H

14400
2/3

1909

703

-

723 Mal

Star Vijay

4024
H

14400
2/3

1913

704

-

724

Star Vijay International

4024
H

14400
2/3

1917

705

-

725
726

Asianet News

4024
H

14400
2/3

1925

2305

-

2306 Mal

Asianet Middle East

4024
H

14400
2/3

1926

2321

-

2322 Mal

Asianet Suvarna News

4024
H

14400
2/3

1927

2337

-

2338 Kan

Amrita TV

4024
H

14400
2/3

1928

2353

-

2354 Mal

GoodnessTV

4024
H

14400
2/3

1931

2401

-

2402 Hin

Jaihind TV

4024
H

14400
2/3

1932

2417

-

2418 Mal

Jeevan TV

4024
H

14400
2/3

1933

2433

-

2434 Mal

Reporter

4024
H

14400
2/3

1935

2465

-

2466 Mal

Manorama News International

4024
H

14400
2/3

-

2481

1936

2482 Mal

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

ATP feed

4122 L

7200 3/4

-

-

DVB-S2/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

AOL

4145 R

1250 1/2

-

-

DVB-S/QPSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29

Intelsat 17 KU LNB Frequencies List

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

10965 V

10829 3/4

-

-

DVB-S2/32APSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

EMS DVB-RCS

11011 H

2811 3/4

60
100%
900

8PSK

DVB-S/QPSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11033 V

2999 2/3

-

-

DVB-S2/8PSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

10965 V

10829 3/4

-

-

DVB-S2/32APSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

SkyMedia Broadcast

11193
V

2000
1/2

1-1

-

DVB-S/QPSK
1-1

-

-R- Radio Dijla

11193
V

2000
1/2

1

Radio

-

257 Kur

-R- Speda Radio

11193
V

2000
1/2

2

Radio

-

273 Kur

-R- Radio Taxi

11193
V

2000
1/2

3

Radio

-

289 Kur

-R- Suli Radio

11193
V

2000
1/2

5

Radio

-

321 Kur

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

11459 V

100%0 3/4

-

-

DVB-S2/32APSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

AOL

11465 H

100%00 5/6

-

-

DVB-S2/8PSK
ACM
20500
40000

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

11465 V

7808 3/4

-

-

DVB-S2/32APSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

11491 V

1695 3/5

-

-

DVB-S2/8PSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11497 H

4444 3/4

-

-

DVB-S2/8PSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11500 H

5000 3/4

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Mindset

11505
H

13271
3/4

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Mindset Health

11505
H

13271
3/4

-

36

-

35 Eng

Mindset Learn

11505
H

13271
3/4

-

520

-

521 Eng

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

UNISA

11515 H

1735 Auto

-

49

DVB-S/MPEG-2

52 Eng

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

HeliosNet

11517 H

8963 4/5

-

-

DVB-S2/16APSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11532 V

2222 5/6

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

MultiChoice Africa
Koowee

11556 H

20129 1/2

-

-

DVB-S2/QPSK
MPEG-4
Irdeto2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

11570 V

3631 3/4

-

-

DVB-S2/32APSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11597 H

5000 7/8

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11599 H

2065 3/4

-

-

DVB-S2/QPSK

 

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

11459 V

100%0 3/4

-

DVB-S2/32APSK
ACM

-

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

AOL

11465 H

100%00 5/6

-

DVB-S2/8PSK
ACM
20500
40000

-

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

11465 V

7808 3/4

-

DVB-S2/32APSK
ACM

-

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

11491 V

1695 3/5

-

DVB-S2/8PSK
ACM

-

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11497 H

4444 3/4

-

DVB-S2/8PSK

-

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11500 H

5000 3/4

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Mindset

11505
H

13271
3/4

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Mindset Health

11505
H

13271
3/4

36

-

-

35 Eng

Mindset Learn

11505
H

13271
3/4

520

-

-

521 Eng

Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

UNISA

11515 H

1735 Auto

49

-

DVB-S/MPEG-2

52 Eng

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

HeliosNet

11517 H

8963 4/5

-

-

DVB-S2/16APSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11532 V

2222 5/6

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

MultiChoice Africa
Koowee

11556 H

20129 1/2

-

-

DVB-S2/QPSK
MPEG-4
Irdeto2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

11570 V

3631 3/4

-

-

DVB-S2/32APSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11597 H

5000 7/8

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11599 H

2065 3/4

-

-

DVB-S2/QPSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

AOL

11672 V

14261 7/8

-

-

DVB-S/QPSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

12506 V

2500 1/2

-

-

DVB-S2/QPSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

12523 H

19568 3/5

-

-

DVB-S2/8PSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

12548 H

19568 5/6

-

-

DVB-S2/QPSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

AOL

12572 H

7000 3/4

-

-

DVB-S2/8PSK
20500
40000

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

12601 V

4164 4/5

-

-

DVB-S2/16APSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

12600 H

1455 3/4
1880 3/4

-

-

DVB-S2/8PSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Connecto TV

12601
H

2000
5/6

-

Radio

DVB-S2/QPSK

 

-R- NRJ Russia (+2h)

12601
H

2000
5/6

-

Radio

60

501 Rus

-R- AvtoRadio (0h)

12601
H

2000
5/6

-

Radio

61

502 Rus

-R- AvtoRadio (+4h)

12601
H

2000
5/6

-

Radio

62

503 Rus

-R- AvtoRadio (+7h)

12601
H

2000
5/6

-

Radio

63

504 Rus

-R- AvtoRadio (+2h)

12601
H

2000
5/6

-

FM Radio

64

505 Rus

-R- Humor FM (+4h)

12601
H

2000
5/6

-

FM Radio

65

506 Rus

-R- Humor FM (+7h)

12601
H

2000
5/6

-

FM Radio

66

507 Rus

-R- Humor FM (+2h)

12601
H

2000
5/6

-

FM Radio

67

508 Rus

-R- Avtoradio Sankt Peterburg

12601
H

2000
5/6

-

FM Radio

68

509 Rus

-R- Militsejskaja Volna

12601
H

2000
5/6

-

FM Radio

69

510 Rus

-R- NRJ Russia (+4h)

12601
H

2000
5/6

-

FM Radio

70

511 Rus

-R- Business FM

12601
H

2000
5/6

-

FM Radio

71

512 Rus

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Moskva 24 feed

12604 H

1025 7/8

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

AOL

12609 H

8999 1/2

-

-

DVB-S2/QPSK
ACM
20500
40000

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Dalkom Somalia

12610
V

9000
3/5

-

-

DVB-S2/QPSK
MPEG-4

-

Somali National TV

12610
V

9000
3/5

-

1012

101
CryptoGuard

1013 Som

Tusmo TV

12610
V

9000
3/5

102

1022

-

1023 Som

RT News

12610
V

9000
3/5

103

1032

-

1033 Eng

France 24 English

12610
V

9000
3/5

104

1042

-

1043 Eng

MCTV Social

12610
V

9000
3/5

105

1052

-

1053 Som

Cars and Stars TV

12610
V

9000
3/5

106

1062

-

1063 Eng

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

12617 V

3368 3/4

-

-

DVB-S2/32APSK
ACM
Multi 254

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

12621 H

6980 5/6

-

-

DVB-S2/16APSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Mir feed

12649 H

3400 7/8

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

12652 H

5000 8/9

-

-

DVB-S2/16APSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

12655 H

5000 3/4

-

-

DVB-S2/8PSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

12694 H

3400 7/8

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

12703 H

3225 7/8
3400 7/8

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

12707 V

45000 2/3

-

-

DVB-S2/8PSK
ACM

 

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

12707 H

3400 7/8

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

12709 H

6700 7/8

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2024-03-29

Intelsat 17 C Band LNB Freqency

Intelsat 17 lnb  c band type standard frequency 5150

Intelsat 17 KU Band LNB Freqency

Intelsat 17 lnb  KU band type frequency Universal

Satellite list

Hotbird 13.0° East Satellite TV Channels list

Eutelsat-9B-Ka-Sat-9A Eutelsat 9B Ka Sat 9A Satellite 9.0° East TV Channels Frequencies list

Eutelsat-16A Satellite 16.0° East Frequencies TV Channels

Arabsat-5C 20.0° East Satellite TV Channels Frequency

Eutelsat 36B Satellite 36.0° East Frequencies TV Channels

Eutelsat-25B Satellite 25.5° East Frequencies TV Channels

Eutelsat-21B Satellite 21.5° East Frequencies TV Channels

Paksat Satellite TV Channels list Paksat 1R 38.0° East

Asiasat 7 105.5° East Satellite TV Channels Frequencies list

Badr4-5-6 Satellite 26.0° East Frequencies TV Channels

Yahsat 52.5° East Satellite TV Channels Frequency

Intelsat 17

UBN

NBC

Fox Action Movies

Exitosa TV

Discovery Family

CBS sports

9 Kanal

Talk Sport

Kinozal 1

Ororo TV

Pak News

Senal ACN

Space Toon Plus

Teleonce com

Tig sports

Tippmix Elo 1

TLC Africa

WACY TV

Weather

WENY TV

WIWN TV

WUNF TV

Yes Movies Action

YTN Live

Aljazeera

Bally sports

Bounce

Cozi TV

Cuba Max TV

Grit

KSFY TV

KTRK

Mathrubhumi News

NBC sports

NBCSN

Newsy

NTV

Animal Planet

FS1

Game show Network

HLN

NBA TV

Pac 12 Networks

Playboy Tv Europe

RT Arabic

Shop LC

TBN Asia

Tennis Channel

TUDN Dos

TVN 24

WBRZ TV

WDTV TV

WEAU TV

WNDU TV

Yes Network

Babestation

Canal CVV

CCTV 13

CineStar TV Premiere 1

CRTV

Didgah TV

Digea

DW Arabia

Evrokom

Gol TV

Hir TV

IBC Tamil TV

Kurdistan 24

KurdMax Show

M-Plus Liga

Al Salam TV

Daystar TV

Kapamilya channel

Love Nature

Macau Lotus

Mezzo Live HD

Moi et cie

Nastoyashcheye vremya

Novelas TV

Prime Asia TV

Shabelle TV

Space Toon Arabic

TNT sports

TVA sherbrooke

Zee Keralam

Alforat TV

AniPlus HD

ARTE Francais

Astra 1M