Intelsat 17 Satellite

Intelsat 17 Frequency LNB C Band TV Channels list

Intelsat 17 Frequency LNB KU Band TV Channels list

Intelsat 17 66.0° East Channels list

Intelsat 17 Strong TP

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Frequency

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB C band frequencies list

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

3841 L

22500 3/4

-

-

DVB-S2/8PSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28

Intelsat-17-Strong-TP

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Sony Entertainment TV

3845
H

30000
3/4

8PSK

8PSK

DVB-S2/8PSK
MPEG-4
PowerVu

-

SET Internanional

3845
H

30000
3/4

2
202

1260

-

1220 Hin
1222

SET Middle East

3845
H

30000
3/4

5

1560

-

1520 Hin
1522

Max Internanional

3845
H

30000
3/4

6
66

1660

-

1620 Hin
1622

SAB TV Internanional

3845
H

30000
3/4

9

910

-

900 Hin
902

Max Middle East

3845
H

30000
3/4

10

1010

-

100%0 Hin
100%2

Sony Six HD

3845
H

30000
3/4

50

2110

MPEG-4/HD

2100% Hin 
2101 
2102

SET Asia HD

3845
H

30000
3/4

51

2210

MPEG-4/HD

2200 Hin 
2201

Sony Pix HD

3845
H

30000
3/4

52

2310

MPEG-4/HD

2300 Eng 
2301 Eng 
2302 Tam
2303 Tel

AXN South Asia HD

3845
H

30000
3/4

53

2410

MPEG-4/HD

2400 Eng 
2401 Eng

Sony Max HD

3845
H

30000
3/4

54
104
154

2510

MPEG-4/HD

2500 Hin 
2501 Hin 
2503 Tam
2504 Tel

Sony ESPN HD

3845
H

30000
3/4

155

2610

MPEG-4/HD

2600 Eng 
2601 Eng 
2602
2603

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Tata Communications

3845
V

28800
5/6

8PSK

8PSK

DVB-S2/8PSK
MPEG-2
MPEG-4

-

Kalaignar TV

3845
V

28800
5/6

1

4102

-

4103 Tam

Kalaignar Seithigal

3845
V

28800
5/6

2

4201

-

4202 Tam

Isai Aruvi

3845
V

28800
5/6

3

4302

-

4303 Tam

Sirippoli

3845
V

28800
5/6

4

4402

-

4403 Tam

Chithiram TV

3845
V

28800
5/6

5

4501

-

4502 Tam

Kalaignar Murasu TV

3845
V

28800
5/6

6

4601

-

4602 Tam

Vendhar TV

3845
V

28800
5/6

11

5101

-

5102 Tam

Sairam TV

3845
V

28800
5/6

12

5201

-

5202 Tam

News 7 Tamil

3845
V

28800
5/6

13

1301

-

1302 Tam

Ayush TV

3845
V

28800
5/6

14

5401

-

5402

MK Tunes

3845
V

28800
5/6

15

5501

-

5502 Tam

MK Six

3845
V

28800
5/6

16

5601

-

5602 Tam

SAI TV

3845
V

28800
5/6

17

5701

-

5702 Tam

Hindu Dharmam

3845
V

28800
5/6

18

5801

-

5802 Tam

Cauvery News Television

3845
V

28800
5/6

19

5901

-

5902 Tam

TV5 Kannada

3845
V

28800
5/6

20

6001

-

6002 Kan

Malai Murasu TV

3845
V

28800
5/6

21

6101

-

6102 Tam

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Indiasign

3876
H

14300
3/4

8PSK

8PSK

DVB-S2/8PSK
MPEG-4

-

CVR News English

3876
H

14300
3/4

1

201

-

301 Eng

CVR OM Spiritual

3876
H

14300
3/4

2

202

-

302 Tel

Tollywood

3876
H

14300
3/4

3

203

-

303 Tel

RTV

3876
H

14300
3/4

4

204

-

304

Sigaram TV

3876
H

14300
3/4

5

205

-

305 Tam

Orange

3876
H

14300
3/4

6

206

-

306 Ben

Archana

3876
H

14300
3/4

7

207

-

307 Tel

YOne TV (Voice of Truth)

3876
H

14300
3/4

8

208

-

308 Tel

Satkar TV

3876
H

14300
3/4

9

209

 

309

Shopping Zone

3876
H

14300
3/4

10

210

-

310

RVS TV

3876
H

14300
3/4

12

212

-

312

Swara Sagar

3876
H

14300
3/4

13

213

-

313 Tel

No.1 News

3876
H

14300
3/4

14

214

-

314 Tel

Music Zone

3876
H

14300
3/4

15

215

-

315 Tam

News India 24x7

3876
H

14300
3/4

16

216

-

316 Hin

Khoj India

3876
H

14300
3/4

17

217

-

317 Eng

Gyana Yogi Telugu

3876
H

14300
3/4

18

218

-

318 Tel

Shop 5

3876
H

14300
3/4

19

219

-

319

Power of God TV

3876
H

14300
3/4

20

220

-

320

Mangalam TV

3876
H

14300
3/4

21

221

-

321 Mal

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Sun Network

3885
V

30000
3/4

8PSK

8PSK

DVB-S2/8PSK
MPEG-4
Irdeto2

-

Sun TV

3885
V

30000
3/4

100%

4448

-

4384 Tam

KTV India

3885
V

30000
3/4

101

37

-

36 Tam

Sun News

3885
V

30000
3/4

102

40

-

39 Tam

Sun Music

3885
V

30000
3/4

103

43

-

42 Tam

Gemini TV

3885
V

30000
3/4

104

46

-

45 Tel

Gemini Movies

3885
V

30000
3/4

105

49

-

48 Tel

Gemini Comedy

3885
V

30000
3/4

106

52

-

51 Tel

Udaya TV

3885
V

30000
3/4

107

55

-

54 Kan

Udaya Movies

3885
V

30000
3/4

108

58

-

57 Kan

Surya TV HD

3885
V

30000
3/4

109
MPEG-4/HD

61

-

60 Mal

Surya TV

3885
V

30000
3/4

110

64

-

63 Mal

Chutti TV

3885
V

30000
3/4

111

67

-

62 Tam

Kochu TV

3885
V

30000
3/4

112

70

-

69 Mal

Gemini Music

3885
V

30000
3/4

113

73

-

72 Tel

Surya Movies

3885
V

30000
3/4

114

33

-

32 Mal

Gemini Music HD

3885
V

30000
3/4

115
MPEG-4/HD

44

-

41 Tel

Gemini Movies HD

3885
V

30000
3/4

116
MPEG-4/HD

53

-

50 Tel

Udaya TV HD

3885
V

30000
3/4

117
MPEG-4/HD

65

-

59 Kan

Gemini News

3885
V

30000
3/4

118

71

-

68 Tel

Udaya News

3885
V

30000
3/4

119

77

-

76 Kan

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Indiasign

3894
H

13840
5/6

8PSK

8PSK

DVB-S2/8PSK
MPEG-4

-

HMTV

3894
H

13840
5/6

1

201

-

301

R TV (Mahuaa Plus)

3894
H

13840
5/6

2

202

-

302

Aradana TV

3894
H

13840
5/6

3

203

-

303 Hin

Rakshana TV

3894
H

13840
5/6

4

204

-

304

T News

3894
H

13840
5/6

5

205

-

305 Tel

Indiasign info card

3894
H

13840
5/6

6

206

-

306 Tam

MBC TV India

3894
H

13840
5/6

7

207

-

307 Ori

Calvary TV

3894
H

13840
5/6

8

208

-

308 Tel

Prarthana Bhawan TV

3894
H

13840
5/6

9

209

-

309

7S Music

3894
H

13840
5/6

10

210

-

310 Tam

ABN Andhra Jyothi

3894
H

13840
5/6

11

211

-

311 Tel

Shiva Shakthi Sai TV

3894
H

13840
5/6

12

212

-

312

V6 News

3894
H

13840
5/6

13

213

-

313 Tel

CVR News

3894
H

13840
5/6

14

214

-

314 Tel

RM TV (Rujumargam TV)

3894
H

13840
5/6

15

215

-

315 Tel

Indiasign info card

3894
H

13840
5/6

16

216

-

316

CVR Health

3894
H

13840
5/6

17

217

-

317 Tel

INews

3894
H

13840
5/6

18

218

-

318 Tel

10TV

3894
H

13840
5/6

19

219

-

319 Tel

V6 Entertainment

3894
H

13840
5/6

20

220

-

320 Tel

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

NDTV

3914
H

11200
3/4

8PSK

8PSK

DVB-S2/8PSK
MPEG-4  
Irdeto2

-

NDTV 24x7

3914
H

11200
3/4

1

1160

-

1120 Eng
1140 Hin

NDTV India

3914
H

11200
3/4

2

1260

-

1220 Hin
1240

NDTV Profit

3914
H

11200
3/4

3

1360

-

1320 Eng
3140

NDTV Good Times

3914
H

11200
3/4

4

1460

-

1420 Hin
1440
1470
1480

test card 1

3914
H

11200
3/4

5

1560

-

1520

test card 2

3914
H

11200
3/4

6

1660

-

1620
1640

test card 3

3914
H

11200
3/4

7

1760

-

1720

test card 4

3914
H

11200
3/4

8

1860

-

1820
1840
1870
1880

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Sun Network

3925
V

30000
3/4

8PSK

8PSK

DVB-S2/8PSK
MPEG-4 Irdeto2

 

Kushi TV

3925
V

30000
3/4

1

54

-

53 Tel

Udaya Music

3925
V

30000
3/4

2

33

-

32 Kan

Chintu TV

3925
V

30000
3/4

3

66

-

65 Kan

Adithya TV

3925
V

30000
3/4

4

69

-

68 Kan

Udaya Comedy

3925
V

30000
3/4

5

36

-

35 Kan

Surya Comedy

3925
V

30000
3/4

6

48

-

47

Surya Music

3925
V

30000
3/4

7

42

-

41 Mal

Sun Life

3925
V

30000
3/4

8

51

-

50 Tam

Gemini Life

3925
V

30000
3/4

9

63

-

62 Tel

Sun TV HD

3925
V

30000
3/4

10

39

MPEG-4/HD

38 Tam

KTV HD

3925
V

30000
3/4

11

57

MPEG-4/HD

56 Tam

Sun Music HD

3925
V

30000
3/4

12

45

MPEG-4/HD

44 Tam

Gemini TV HD

3925
V

30000
3/4

13

60

MPEG-4/HD

59 Tel

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Bharti Teleport

3932
H

18330
2/3

8PSK

8PSK

DVB-S2/8PSK
MPEG-4

-

Peppers TV

3932
H

18330
2/3

1400

3002

-

3003 Eng

test card

3932
H

18330
2/3

1401

3012

-

3013 Hin

Saral Jeevan

3932
H

18330
2/3

1402

3022

-

3023 Kan

HBN India

3932
H

18330
2/3

1403

3032

-

3033 Hin
3034 Tam
3035 Mal
3036 Tel

Yo TV India

3932
H

18330
2/3

1404

3042

-

3043

Maha Mazza

3932
H

18330
2/3

1405

3052

-

3053 Hin

Onkar Only Truth TV

3932
H

18330
2/3

1406

3062

-

3063 Ben

Total Haryana

3932
H

18330
2/3

1407

3072

-

3073

Chardikla Time TV

3932
H

18330
2/3

1408

3082

-

3083 Pan

test card

3932
H

18330
2/3

1409

3092

-

3093

test card

3932
H

18330
2/3

1410

3102

-

3103

Service 12 test card

3932
H

18330
2/3

1411

3112

-

3113

Service 13 test card

3932
H

18330
2/3

1412

3122

-

3123

Service 14 test card

3932
H

18330
2/3

1413

3132

-

3133

Service 15 test card

3932
H

18330
2/3

1414

3142

-

3143

Service 16 test card

3932
H

18330
2/3

1415

3152

-

3153

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

-

4024
H

14400
2/3

8PSK

8PSK

DVB-S2/8PSK
MPEG-4
VideoGuard

-

ATR TV

4024
H

14400
2/3

-

221

-

321 Mal

Asianet

4024
H

14400
2/3

1901

701

-

721 Mal
731 Efi

Asianet Plus

4024
H

14400
2/3

1905

702

-

722 Mal

Asianet Suvarna

4024
H

14400
2/3

1909

703

-

723 Mal

Star Vijay

4024
H

14400
2/3

1913

704

-

724

Star Vijay International

4024
H

14400
2/3

1917

705

-

725
726

Asianet News

4024
H

14400
2/3

1925

2305

-

2306 Mal

Asianet Middle East

4024
H

14400
2/3

1926

2321

-

2322 Mal

Asianet Suvarna News

4024
H

14400
2/3

1927

2337

-

2338 Kan

Amrita TV

4024
H

14400
2/3

1928

2353

-

2354 Mal

GoodnessTV

4024
H

14400
2/3

1931

2401

-

2402 Hin

Jaihind TV

4024
H

14400
2/3

1932

2417

-

2418 Mal

Jeevan TV

4024
H

14400
2/3

1933

2433

-

2434 Mal

Reporter

4024
H

14400
2/3

1935

2465

-

2466 Mal

Manorama News International

4024
H

14400
2/3

-

2481

1936

2482 Mal

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

ATP feed

4122 L

7200 3/4

-

-

DVB-S2/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

AOL

4145 R

1250 1/2

-

-

DVB-S/QPSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type C band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28

Intelsat 17 KU LNB Frequencies List

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

10965 V

10829 3/4

-

-

DVB-S2/32APSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

EMS DVB-RCS

11011 H

2811 3/4

60
100%
900

8PSK

DVB-S/QPSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11033 V

2999 2/3

-

-

DVB-S2/8PSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

10965 V

10829 3/4

-

-

DVB-S2/32APSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

SkyMedia Broadcast

11193
V

2000
1/2

1-1

-

DVB-S/QPSK
1-1

-

-R- Radio Dijla

11193
V

2000
1/2

1

Radio

-

257 Kur

-R- Speda Radio

11193
V

2000
1/2

2

Radio

-

273 Kur

-R- Radio Taxi

11193
V

2000
1/2

3

Radio

-

289 Kur

-R- Suli Radio

11193
V

2000
1/2

5

Radio

-

321 Kur

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

11459 V

100%0 3/4

-

-

DVB-S2/32APSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

AOL

11465 H

100%00 5/6

-

-

DVB-S2/8PSK
ACM
20500
40000

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

11465 V

7808 3/4

-

-

DVB-S2/32APSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

11491 V

1695 3/5

-

-

DVB-S2/8PSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11497 H

4444 3/4

-

-

DVB-S2/8PSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11500 H

5000 3/4

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Mindset

11505
H

13271
3/4

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Mindset Health

11505
H

13271
3/4

-

36

-

35 Eng

Mindset Learn

11505
H

13271
3/4

-

520

-

521 Eng

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

UNISA

11515 H

1735 Auto

-

49

DVB-S/MPEG-2

52 Eng

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

HeliosNet

11517 H

8963 4/5

-

-

DVB-S2/16APSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11532 V

2222 5/6

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

MultiChoice Africa
Koowee

11556 H

20129 1/2

-

-

DVB-S2/QPSK
MPEG-4
Irdeto2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

11570 V

3631 3/4

-

-

DVB-S2/32APSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11597 H

5000 7/8

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11599 H

2065 3/4

-

-

DVB-S2/QPSK

 

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

11459 V

100%0 3/4

-

DVB-S2/32APSK
ACM

-

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

AOL

11465 H

100%00 5/6

-

DVB-S2/8PSK
ACM
20500
40000

-

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

11465 V

7808 3/4

-

DVB-S2/32APSK
ACM

-

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

11491 V

1695 3/5

-

DVB-S2/8PSK
ACM

-

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11497 H

4444 3/4

-

DVB-S2/8PSK

-

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11500 H

5000 3/4

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Mindset

11505
H

13271
3/4

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Mindset Health

11505
H

13271
3/4

36

-

-

35 Eng

Mindset Learn

11505
H

13271
3/4

520

-

-

521 Eng

Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

UNISA

11515 H

1735 Auto

49

-

DVB-S/MPEG-2

52 Eng

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

HeliosNet

11517 H

8963 4/5

-

-

DVB-S2/16APSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11532 V

2222 5/6

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

MultiChoice Africa
Koowee

11556 H

20129 1/2

-

-

DVB-S2/QPSK
MPEG-4
Irdeto2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

11570 V

3631 3/4

-

-

DVB-S2/32APSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11597 H

5000 7/8

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

11599 H

2065 3/4

-

-

DVB-S2/QPSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

AOL

11672 V

14261 7/8

-

-

DVB-S/QPSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

12506 V

2500 1/2

-

-

DVB-S2/QPSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

12523 H

19568 3/5

-

-

DVB-S2/8PSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

12548 H

19568 5/6

-

-

DVB-S2/QPSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

AOL

12572 H

7000 3/4

-

-

DVB-S2/8PSK
20500
40000

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

12601 V

4164 4/5

-

-

DVB-S2/16APSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

12600 H

1455 3/4
1880 3/4

-

-

DVB-S2/8PSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Connecto TV

12601
H

2000
5/6

-

Radio

DVB-S2/QPSK

 

-R- NRJ Russia (+2h)

12601
H

2000
5/6

-

Radio

60

501 Rus

-R- AvtoRadio (0h)

12601
H

2000
5/6

-

Radio

61

502 Rus

-R- AvtoRadio (+4h)

12601
H

2000
5/6

-

Radio

62

503 Rus

-R- AvtoRadio (+7h)

12601
H

2000
5/6

-

Radio

63

504 Rus

-R- AvtoRadio (+2h)

12601
H

2000
5/6

-

FM Radio

64

505 Rus

-R- Humor FM (+4h)

12601
H

2000
5/6

-

FM Radio

65

506 Rus

-R- Humor FM (+7h)

12601
H

2000
5/6

-

FM Radio

66

507 Rus

-R- Humor FM (+2h)

12601
H

2000
5/6

-

FM Radio

67

508 Rus

-R- Avtoradio Sankt Peterburg

12601
H

2000
5/6

-

FM Radio

68

509 Rus

-R- Militsejskaja Volna

12601
H

2000
5/6

-

FM Radio

69

510 Rus

-R- NRJ Russia (+4h)

12601
H

2000
5/6

-

FM Radio

70

511 Rus

-R- Business FM

12601
H

2000
5/6

-

FM Radio

71

512 Rus

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Moskva 24 feed

12604 H

1025 7/8

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

AOL

12609 H

8999 1/2

-

-

DVB-S2/QPSK
ACM
20500
40000

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Dalkom Somalia

12610
V

9000
3/5

-

-

DVB-S2/QPSK
MPEG-4

-

Somali National TV

12610
V

9000
3/5

-

1012

101
CryptoGuard

1013 Som

Tusmo TV

12610
V

9000
3/5

102

1022

-

1023 Som

RT News

12610
V

9000
3/5

103

1032

-

1033 Eng

France 24 English

12610
V

9000
3/5

104

1042

-

1043 Eng

MCTV Social

12610
V

9000
3/5

105

1052

-

1053 Som

Cars and Stars TV

12610
V

9000
3/5

106

1062

-

1063 Eng

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

12617 V

3368 3/4

-

-

DVB-S2/32APSK
ACM
Multi 254

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

12621 H

6980 5/6

-

-

DVB-S2/16APSK
ACM

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Mir feed

12649 H

3400 7/8

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

12652 H

5000 8/9

-

-

DVB-S2/16APSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

12655 H

5000 3/4

-

-

DVB-S2/8PSK

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

12694 H

3400 7/8

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

12703 H

3225 7/8
3400 7/8

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

Data

12707 V

45000 2/3

-

-

DVB-S2/8PSK
ACM

 

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

12707 H

3400 7/8

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28


Channel Name

Frequency
Polarity

Symbol Rate
Frequency

SID

VPID

System
Encryption

ONID-TID
C/N lock
APID Lang

feed

12709 H

6700 7/8

-

-

DVB-S/MPEG-2

-

Intelsat 17 satellite 66.0° East LNB type KU band frequency TV channels list last Updated 2023-09-28

Intelsat 17 C Band LNB Freqency

Intelsat 17 lnb  c band type standard frequency 5150

Intelsat 17 KU Band LNB Freqency

Intelsat 17 lnb  KU band type frequency Universal

Satellite list

Hotbird 13.0° East Satellite TV Channels list

Eutelsat-9B-Ka-Sat-9A Eutelsat 9B Ka Sat 9A Satellite 9.0° East TV Channels Frequencies list

Eutelsat-16A Satellite 16.0° East Frequencies TV Channels

Arabsat-5C 20.0° East Satellite TV Channels Frequency

Eutelsat 36B Satellite 36.0° East Frequencies TV Channels

Eutelsat-25B Satellite 25.5° East Frequencies TV Channels

Eutelsat-21B Satellite 21.5° East Frequencies TV Channels

Paksat Satellite TV Channels list Paksat 1R 38.0° East

Asiasat 7 105.5° East Satellite TV Channels Frequencies list

Badr4-5-6 Satellite 26.0° East Frequencies TV Channels

Yahsat 52.5° East Satellite TV Channels Frequency

Intelsat 17